Магнитно-резонансная томография в диагностике повреждений коленного сустава

Магнітно-резонансна томографія (МРТ) є сучасним методом діагностики, що дозволяє отримувати зображення внутрішніх структур тіла людини без необхідності впровадження в тіло. Основною перевагою МРТ в травматології та ортопедії є можливість візуалізації внутрішньосуглобових зв’язок, менісків, синовіальних складок.

Цей метод дає найбільш достовірну інформацію про стан суглобового хряща і тканин порожнини суглоба. Метод визнаний «золотим стандартом» в діагностиці стану внутрішньосуглобових структур, що володіє можливістю отримання пошарових зображень в реальному режимі часу і високим тканинним контрастуванням, і є одним з основних методів дослідження опорно-рухового апарату.

МРТ суглобів дозволяє виконати комплексну оцінку м’яких тканин суглобів, виявити патологічні процеси, пов’язані зі збільшенням вмісту рідини (набряк, інфільтрація, розриви, контузії), а також оцінити структуру губчастої кістки.

Магнитно-резонансная томография в диагностике повреждений коленного сустава

Встановлений в клініці магнітно-резонансний томограф є спеціалізованим малогабаритним апаратом МРТ, призначеним для діагностики захворювань суглобів кінцівок. Даний апарат МРТ дозволяє проводити прицільне спеціалізоване дослідження, що дає детальну інформацію про морфолого-анатомічної структурі досліджуваного суглоба.

Протипоказання при МРТ

Магнітно-резонансна томографія при широкому спектрі можливостей володіє незначним числом протипоказань, частина з яких є додатковими і може бути проігнорована медиками, якщо вони вважатимуть це безпечним. Центр магнітно-резонансної томографії готовий надати консультаційну допомогу, щоб точно виявити, якщо у пацієнта насправді привід для відмови від МРТ.

Серед безумовних заборон необхідно вказати наявність металевих об’єктів і пристосувань в організмі пацієнта (судинні кліпси, пластини і т.д.), а також кардіостимуляторів та інших електронних пристроїв. Брекети не вважаються протипоказанням. Робити МРТ заборонено жінкам під час першого триместру вагітності. Незважаючи на те, що офіційних даних, що говорять про шкоду МРТ в цьому випадку немає, варто підстрахуватися і почекати з дослідженням до 14-го тижня.

Чи проводять МРТ дітям?

Та й в будь-якому віці. При магнітно-резонансної томографії не використовується рентгенівське опромінення, що робить метод безпечним навіть для дошкільнят. Під час процедури для отримання максимально чітких зображень необхідно зберігати нерухомий стан. Тому клініка МРТ рекомендує давати дітям легкі заспокійливі засоби, щоб вони могли розслабитися і витримати всю процедуру сканування без стресу.

Відмінності МРТ томографів

МРТ обстеження проводиться в томографах двох типів-закритих і відкритих. У першому випадку апарат являє собою циліндричний тунель, всередину якого на час процедури поміщається пацієнт. У другому випадку електромагніт розташований зверху над спеціальним столом, з трьох сторін залишається відкритий простір.

Цей варіант вважається найкомфортнішим для людей, які страждають острахом замкнутих приміщень. Наш центр МРТ обладнаний томографом закритого типу. Пацієнти можуть вибрати найбільш підходящий для себе варіант-в залежності від особливостей психологічного і фізичного стану, а також за рекомендацією лікарів.


Магнитно-резонансная томография в диагностике повреждений коленного сустава

Магнитно-резонансная томография (МРТ) является современным методом диагностики, позволяющим получать изображения внутренних структур тела человека без необходимости внедрения в тело. Основным преимуществом МРТ в травматологии и ортопедии является возможность визуализации внутрисуставных связок, менисков, синовиальных складок.

Этот метод дает наиболее достоверную информацию о состоянии суставного хряща и тканей полости сустава. Метод признан “золотым стандартом” в диагностике состояния внутрисуставных структур, обладающий возможностью получения послойных изображений в реальном режиме времени и высоким тканевым контрастированием, и является одним из основных методов исследования опорно-двигательного аппарата.

МРТ коленного сустава позволяет выполнить комплексную оценку мягких тканей суставов, выявить патологические процессы, связанные с увеличением содержания жидкости (отек, инфильтрация, разрывы, контузии), а также оценить структуру губчатой кости.

Установленный в клинике магнитно-резонансный томограф является специализированным малогабаритным аппаратом МРТ, предназначенным для диагностики заболеваний суставов конечностей. Данный аппарат МРТ позволяет проводить прицельное специализированное исследование, дающее детальную информацию о морфолого-анатомической структуре исследуемого сустава.

Противопоказания при МРТ

Магнитно-резонансная томография при широком спектре возможностей обладает незначительным числом противопоказаний, часть из которых является дополнительными и может быть проигнорирована медиками, если они сочтут это безопасным. Центр магнитно-резонансной томографии готов оказать консультационную помощь, чтобы точно выявить, если ли у пациента на самом деле повод для отказа от МРТ.

Среди безусловных запретов необходимо указать наличие металлических объектов и приспособлений в организме пациента (сосудистые клипсы, пластины и т. д.), а также кардиостимуляторов и других электронных устройств. Брекеты не считаются противопоказанием. Делать МРТ запрещено женщинам во время первого триместра беременности. Несмотря на то, что официальных данных, говорящих о вреде МРТ в этом случае нет, стоит подстраховаться и подождать с исследованием до 14-й недели.

Проводят ли МРТ детям?

Да и в любом возрасте. При магнитно-резонансной томографии не используется рентгеновское облучение, что делает метод безопасным даже для дошкольников. Во время процедуры для получения максимально четких изображений необходимо сохранять неподвижное состояние. Поэтому клиника МРТ рекомендует давать детям легкие успокоительные средства, чтобы они могли расслабиться и выдержать всю процедуру сканирования без стресса.

Различия МРТ томографов

МРТ обследование проводится в томографах двух типов — закрытых и открытых. В первом случае аппарат представляет собой цилиндрический тоннель, внутрь которого на время процедуры помещается пациент. Во втором случае электромагнит расположен сверху над специальным столом, с трех сторон остается открытое пространство.

Этот вариант считается самым комфортным для людей, страдающих боязнью замкнутых помещений. Наш центр МРТ оборудован томографом закрытого типа. Пациенты могут выбрать наиболее подходящий для себя вариант — в зависимости от особенностей психологического и физического состояния, а также по рекомендации врачей.

Поделиться с друзьями:


Оставьте свой комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *